1. Uw persoonlijke gegevens

Door zich toegang te verschaffen tot deze website verklaart de internetgebruiker dat hij kennis heeft genomen van onderstaande informatie en geeft hij de toelating om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald. JOETZ vzw Antwerpen respecteert uw privacy overeenkomstig de geldende wetgeving. De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 08.12.92 (1) geeft u onder meer het recht van inzage en wijziging van uw persoonsgegevens. De gegevens van persoonlijke aard die u via deze website meedeelt, zullen verwerkt (2) worden door het secretariaat van JOETZ vzw Antwerpen voor de behandeling van uw (aan)vragen (bestellen van documenten, publicaties)(3). Als u met ons correspondeert via mail vragen we u om minstens uw volledige naam en voornaam en postcode / woonplaats mee te geven. Als u toestemming geeft om uw e-mailadres door ons te laten gebruiken om u in de toekomst informatie door te sturen, dan kan u zich op elke e-mail die u van ons krijgt uitschrijven. U heeft recht op toegang op en verbetering van de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en deze website verwerkt worden met betrekking tot de gegevens die door u verstrekt werden op deze website. U kan daartoe een e-mail zenden naar joetz.304@devoorzorg.be.

2. Gegevens tijdens de workshops

JOETZ vzw Antwerpen respecteert ook hier de privacy overeenkomstig van de geldende wetgeving. De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 08.12.92 (1) geeft u onder meer het recht van inzage en wijziging van uw persoonsgegevens. De gegevens van persoonlijke aard die u via deze website meedeelt, zullen verwerkt worden als gecodeerde waarden en zullen nooit als gegevens opgeslagen worden. Bij het beƫindigen van een sessie worden de gegevens als de gecodeerde waarden onmiddellijk en automatisch verwijderd.

3. Beding van afwijzing van aansprakelijkheid

Alle documenten op deze sites zijn louter informatief en mogen niet beschouwd worden als rechtsgeldige documenten. JOETZ vzw Antwerpen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website. Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren. Sommige documenten, pagina's en toepassingen op deze website bevatten verwijzingen naar of zijn gebaseerd op informatie die ons ter beschikking werd gesteld door derden. JOETZ vzw Antwerpen kan niet garanderen dat die externe informatie relevant, bijgewerkt en juist is. De op deze site vermelde verenigingen, organisaties en internetadressen worden op een objectieve manier gekozen met de enige bedoeling onze site-bezoekers de meest relevante en volledige informatie te geven. Wij kunnen evenwel niet waarborgen dat de verstrekte informatie volledig, nauwkeurig of bijgewerkt is. De vermelding van bepaalde bedrijven of producten betekent hoegenaamd niet dat deze worden aanbevolen boven andere gelijkaardige bedrijven of producten die niet op onze site worden genoemd.


Voetnoten:

1. Wet van 8 december 1992 gewijzigd bij de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens

2. Doeleinden van de verwerking: de persoonlijke informatie wordt alleen voor de behandeling van aanvragen gebruikt en niet voor andere doeleinden dan tenzij u daarom uitdrukkelijk gevraagd heeft (bijv. als u vraagt om op de hoogte gehouden te worden van activiteiten en publicaties)

3. Communicatie via e-mail en/of het invullen van formulieren op deze site hebben voor de verzender een niet-verplichtend karakter. Een verstrekt antwoord en/of de eventuele gevolgen van niet- beantwoording op onze per mail gestelde vraag kan geen nadeel meebrengen voor de betrokkene. Een eerlijke verwerking tegenover de betrokkene moet gewaarborgd worden (het werkelijk aankomen, ontvangen, lezen van mail kan immers niet 100% gegarandeerd worden).